ြိုဆ ို

Howard Center မွ ၾက ိဳဆ ိုပါတယ္။ ကၽ ြႏုိုု္ပ္ ို႕မွ Chittenden ုြႏု ုိုင္ငံအၽတင္္ု ရွ ကကလ မ ၊ လူၾက မ နွင္္ု မ သ စိုမ အၽတက္ စ တက န္ု မ ကုရ ၊ မူ ယစ္ကုဆ ဝါ ဖ က္ု ခင္္ု နွင္္ု မသန္နြမ္ု မ ကူည ကုထ က္ံ ကုရ မ အၽတက္ ဝန္ကုဆ င္မႈ အ ပည္အဝ ကုပ ကုနပါတယ္။ ဝန္ကုဆ င္မႈမ နွင္္ု ပတသတ္ု ပ အခ ကအလကြံုိုစံုိုလင္လင္က ို ကၽ ြႏုိုု္ပ္ ို႕ ဝကဘ္ ိုကမမ ဝင္္ကုရ ကၾကည္ု ရႈြႏု ုိုင္္ါတယ္။

က န္ု မ ကုရ ကအရ ကုပၚကအု ခကအနမ အၽတက္ 9-1-1 က ို ကုခၚဆ ိုပါ။

သင္္ု သ ို႕ သင္္ု မ တ္ကုၽဆတစ္္ ္ ကအရ ကုပၚကအု ခကအနအၽတက္ 802-488-7777 က ိုကုခၚဆ ိုပါ။ ၄င္္ု သည္ Cittenden ုြႏု ုိုင္ငံအၽတင္္ု ပထမဆံုိုု 24န ရ ၊ 7ရက္၊ တစနမစ္တလံုိုု ဖိုန္ု ကုခၚဝန္ကုဆ င္မႈကုပ ု ခင္္ု ု ဖစသည္။ ကၽ ြႏုိုု္ပ္ ို႕၏ ဆရ ဝနမ မွ ဖိုန္ု ၊ လူက ိုယ္ ိုင္္၊ သ ို႕ က လတ ို ကိုသထ န္ု ခ ိဳပ္ု ခင္္ု ၊ သင္္ု ကုတ ု္ကုသ ဝန္ကုဆ င္မႈမ ထံ ညႊနၾက ု ခင္္ု နွင္္ု အခ ကအလကြံုိုလန္င္ြ ကုထ က္ံ ကုပ ု ခင္္ု တ ို႕က ို ဝန္ကုဆ င္မႈကုပ ြႏု ုိုင္္ါတယ္။

ကၽ န္ုိုပ္ ို႕ ဝနထမ္ု ထံ ဝန္ကုဆ င္မႈကအၾက င္္ု ကုမ ု မန္ု လ ိုပါက 802-488-6000 က ိုကုခၚဆ ိုပါ။ ဖိုန္ု ကုခၚဆ ိုရ ၽတင္္ ကုက င္ၾက ထပမံကိုနက ရင္မလ ိုအပဘဲ သင္္ု က ို Howard Center ဝနထမ္ု မွ ၾက ခံလူကအန ဖင္္ု အကူအည ကုပ ၽသ မွ ပဲု ဖစ္ါတယ္။

ရရွ ြႏု ုိုင္ထဲဝန္ကုဆ င္မႈမ ထဲၽတင္္

  • လူက ိုယ္ ိုင္္ ပါဝင္က ဝန္ကုဆ င္မႈကုပ ု ခင္္ု
  • ကကလ မ ၊ လူၾက မ နွင္္ု မ သ စိုဝင္မ အၽတက္ အၾကံကုပ ဝန္ကုဆ င္မႈ ကုပ ု ခင္္ု
  • မသန္နြမ္ု မ အၽတက္ ဝန္ကုဆ င္မႈမ ကုထ က္ံ ကုပ ု ခင္္ု
  • မူ ယစ္ကုဆ သံုိုု စစဲသူမ က ို ကုၽဆ ကုုြႏ ုု ု ခင္္ု နွင္္ု ကုဆ ကိုသ ခင္္ု နွင္္ု ပတသတ္ကုသ ဝန္ကုဆ င္မႈကုပ ု ခင္္ု
  • စ တက န္ု မ ကုရ ကအု ခကအန ဆ ို ဝါ သူမ အၽတက္ ဝန္ကုဆ င္မႈမ ကုပ ု ခင္္ု
  • ကကလ မ ၊ လူင္ယ္ နွင္္ု လူလတ္ ိုင္္ု မ အၽတက္ ပည ကုရ နွင္္ု ကုက င္္ု ဝန္ကုဆ င္မႈမ ကုပ ု ခင္္ု ]
  • ကုနထ ိုင္မႈကအထ ကအပံ နွင္္ု ဝန္ကုဆ င္မႈမ ကုပ ု ခင္္ု

ကၽ ြႏုိုု္ပ္ ို႕မွ ကိုသ ခင္္ု နွင္္ု ကုစ င္္ု ကုရွ ကသည္ု ဝန္ကုဆ င္မႈမ က ိုလည္ု အ ပည္ု အကဝပ ပါတယ္။ ခဏတ အခ နမ က ို ကူည ရံုိုသ မက ဘဝသက္မ္ု တစ္ကုလွ က္ါ အကူအည ကုထ က္ံ ကုပ ၽသ ြႏု ုိုင္္ါတယ္။ လူင္ယ္ လူၾက ကမန္ ကူည ကုထ က္ံ မႈမ ု ပိဳလိုပ္ကုပ ပါတယ္။ အ မ္၊ အလိုပ္၊ ု မ ိဳႈၽတင္္ု ၊ လူအစဖဲ႕အစည္ု ၽတင္္ါ လ ိုအပ္ဲ အကူအည မ က ို ကုပ ကုဆ င္္ုြႏု ုိုင္္ါတယ္။ သင္္ု အၽတက္ ကုထ က္ံ မႈ သ ို႕ ဝန္ကုဆ င္မႈမ ရယူလ ိုပါက ဒ က ို လ ခဲ ပါ။

Bob Bick ၊ စ အ အ ို

Howard Center