PLEASE REVIEW—UPDATED 9-13-21. Thank you for completing the employee health screening.

If you answered FALSE to all questions, you ARE cleared to work in a Howard Center location or community-based face-to-face role and do not need to contact your supervisor.

If you answered TRUE to any of the symptom or exposure questions, and you do not qualify for an exception (listed below) you are NOT cleared to work in a Howard Center residential program.  Please contact your supervisor for further review BEFORE starting work.

Exceptions

If your symptoms are related to COVID-19 vaccination, you may work if all of the following are true:

You received a COVID-19 vaccination within the past 3 days.

  • Your symptoms are limited to fatigue, headache, chills, muscle aches or pains and/or joint pain, have lasted less than 2 days, and you feel well enough to work.
  • You are not experiencing: fever, cough, shortness of breath, congestion, runny nose, sore throat, new loss of taste or smell, nausea, vomiting, and/or diarrhea.)

If your symptoms are not related to COVID-19 vaccination, you may work if all of the following are true:

 • You have symptoms that are due to a previously diagnosed condition

or

 • You have had a negative COVID-19 test  following the onset of these symptoms, and you have been fever free for at least 24 hours without the use of fever reducing medications and any other symptoms are improving.

and

 • You are not required to quarantine for another reason (e.g. travel or contact). 

Contact:  If you have had close contact with someone who has COVID-19, you may work if ONE of the following is true:

 • You are fully vaccinated and you are not having any symptoms of COVID-19.

– OR –

 • You are not fully vaccinated, but your exposure to someone with COVID-19 occurred during the context of your Howard Center work while wearing all of the recommended PPE at the time of exposure.

Please remember to complete this survey each day that you will be working in a Howard Center residential program.

And, a reminder to continue to follow safety guidelines including wearing a mask, distancing, and washing your hands frequently.

Thank you!


कृपया समीक्षा गर्नुहोस्—अद्यावधिक गरिएको मिति 9-13-21। कर्मचारी स्वास्थ्य स्क्रिनिङ पूरा गर्नुभएकोमा धन्यवाद।

तपाईंले सबै प्रश्नहरूको जवाफ बेठीक भन्ने दिनुभयो भने, तपाईं Howard Center को लोकेसनमा वा समुदायमा आधारित फेस-टु-फेस भूमिकामा काम गर्नबाट तयार हुनुहुन्छ  भन्ने मानिन्छ र तपाईंले आफ्नो सुपरभाइजरलाई सम्पर्क गर्नु पर्दैन।

तपाईं लक्षण वा प्रभावहरूका प्रश्नहरूमध्ये कुनै प्रश्नको जवाफ ठीक दिनुभयो भने र तपाईं अपवाद (तल सूचीबद्ध गरिएका) मा योग्य ठहरिनुहुन्न भने तपाईं Howard Center को आवासीय कार्यक्रममा काम गर्नका लागि तयार हुनुहुन्न भन्ने मानिन्छ।  कृपया काम सुरु गर्नुअघि थप समीक्षाका लागि आफ्नो सुपरभाइजरलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।

अपवादहरू

तपाईंका लक्षणहरू COVID-19 को खोपसँग सम्बन्धित छन् भने तपाईं निम्न कुराहरू सबै ठीक भएमा काम गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने मानिन्छ:

तपाईंले पछिल्लो 3 दिनमा COVID-19 को खोप लगाउनुभएको थियो।

  • तपाईंका लक्षणहरू थकाइ लाग्ने, टाउको दुख्ने, चिसो लाग्ने, मांसपेशी दुख्ने वा दुखाइ वा जोर्नी पीडा हुने, 2 दिनभन्दा कम समयदेखि यसो भएको र तपाईंमा काम गर्न सक्छु भन्ने पर्याप्त विश्वास भएको।
  • तपाईंलाई यी कुराहरू भएको छैनः ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, श्वास फेर्न कठिनाई हुने, नाक बन्द हुने, नाकबाट सिँगान बगिरहने, घाँटी दुख्ने, स्वाद वा गन्ध थाहा नपाउने, वाकवाकी लाग्ने, वान्ता हुने र/वा पखाला लाग्ने।)

तपाईंका लक्षणहरू COVID-19 को खोपसँग सम्बन्धित छैनन् भने तपाईं निम्न कुराहरू सबै ठीक भएमा काम गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने मानिन्छ:

 • तपाईंलाई यसअघि नै निदान गरिएको अवस्थाको कारणले भएको हो भने।

वा

 • तपाईंलाई यी लक्षणहरू देखिएपछि तपाईंको COVID-19 रोगको परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ र तपाईंलाई ज्वरो कम गर्ने औषधिहरूको प्रयोगविना कम्तीमा 24 घण्टादेखि ज्वरो आएको छैन र अन्य लक्षणहरू सुधार भइरहेका छन् भने।

 • अन्य कुनै पनि कारण (जस्तै यात्रा वा सम्पर्क) ले तपाईं क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्ने भएको छैन भने।

सम्पर्क:  तपाईं COVID-19 रोग लागेको कोही व्यक्तिको नजिकको सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो भने, निम्नमध्ये एउटा ठीक भएमा तपाईं काम गर्नका लागि तयार हुनुहुन्छ भन्ने मानिन्छ:

 • तपाईंले खोपको पूरा मात्रा लगाउनुभएको छ र तपाईंलाई COVID-19 को कुनै पनि लक्षण छैन भने।

– वा –

 • तपाईंले खोपको पूरा मात्रा लगाउनुभएको छैन तर तपाईं Howard Center को कामको क्रममा कोही COVID-19 रोग लागेको व्यक्तिको सम्पर्कमा आउनुभएको थियो र यसरी सम्पर्कमा आउँदाको अवधिमा तपाईंले सिफारिस गरिएका सबै PPE (पीपीई) लगाउनुभएको थियो भने।

कृपया तपाईं Howard Center को आवासीय कार्यक्रममा काम गर्ने हरेक दिन यो सर्वेक्षण भर्न सम्झनुहोस्।

साथै मास्क लगाउने, भौतिक दुरी कायम राख्ने र आफ्ना हात बारम्बार धुने सहितका सुरक्षाका निर्देशिकाहरू पालना गरिरहनुहोस् भनी याद दिलाउन चाहन्छौं।


FADLAN DIB U EEG—LA CUSBOONEYSIIYAY 9-13-21. Waad ku mahadsantahay dhameystirka baaritaanka caafimaadka shaqaalaha.

Haddii aad been ku jawaabtid BEEN oo dhammaan su’aalaha, waa LAGAA hubiyay inaad ka shaqeysi goobta Howard Center ama doorka waji-ku-wajiga bulshada ku saleysan iyo uma baahnid inaad la xiriirtid kormeeraha.

Haddii aad ku jawaabtid RUN oo mid walba oo su’aalaha aastaanta ama gaarista, oo uma qalantid ka dhaafida (hoos ku qoran) LAGAAMA hubin inaad ka shaqeysid barnaamijka deegaanka Howard Center.  Fadlan kala xiriir kormeerahaaga wixii dib u eegid dheeraad ah KA HOR intaadan shaqo bilaabin.

Ka dhaafida

Haddii aastaamahaaga ay la xiriiraan tallaalida COVID-19, waad shaqeyn kartaa haddii dhammaan kuwa xiggo ay run yihiin:

Waxaad qaadatay tallaalka COVID-19 gudaha 3 maalmood ee la soo dhaafay.

  • Aastaamahaaga waxay ku xadidanyihiin daalka, madax xanuunka, qarqaryada, muruq xanuunka ama xanuunada iyo/ama xubno xanuunka, wuxuu raagay wax ka yar 2 maalmood, oo waxaad dareentay wanaag ku fillan ee laga shaqeynayo.
  • Lama kulmeysid: qandho, qufac, yaraanshaha neefsashada, caburka, sanka diifsan, dhuun xanuunka, lumitaanka cusub ee dhadhanka ama urta, lalabada, matagida, iyo/ama shubanka.)

Haddii aastaamahaaga aysan la xiriirin tallaalka COVID-19, waad shaqeyn kartaa haddii dhammaan kuwa xiggo ay run yihiin:

 • Waxaad qabtaa aastaamaha oo weli ka dhiman xaalada hore ee laga helay

ama

 • Waxaad yeelatay baaritaanka COVID-19 ee laga waayay ee xigta bilowga aastaamahaan, oo aadan laheyn qandho oo ugu yaraan 24 saacadoo adiga oo aan isticmaalin daawooyinka qandhada yareyneyso iyo aastaamo walboo kale inay fiicnaaneyso.

iyo

 • Lagaama baahno inaad usu karantiisho sabab kale (tusaale ahaan, safarka ama u dhawaanshaha).

U dhawaanshaha:  Haddii aad u dhawaatay qof qabo COVID-19, waad shaqeyn kartaa haddii MID ka mid ah kuwa xiggo waa run:

 • Si buuxdo ayaad u tallaalantahay oo ma qabtid wax aastaamaha COVID-19.

– AMA –

 • Si buuxdo uma tallaalnid, laakin gaaristaada qofka qabo COVID-19 ayaa dhacay inta lagu jiro tusmada shaqada Howard Center adiga oo xiran dhammaan PPE yada lagu taliyay waqtiga gaarista.

Fadlan xasuuso inaad dhameystirtid sahankaan maalin walba ee aad ka shaqeyneysid barnaamijka deegaanka Howard Center.

Iyo, xasuuso inaad si joogta ah u raacdid tilmaamaha badqabka oo ay ku jiraan xirashada maaskaraha, ka fogaanshaha, iyo dhaqida joogtada ah ee gacmahaaga