Thank you for completing the survey

If you answered YES to all of the contact, travel and symptom questions, you ARE cleared to work in a Howard Center location or community-based face-to-face role and do not need to contact your supervisor.

If you answered NO to any of the contact, travel or symptom questions, you are NOT cleared to work in a Howard Center location or community-based face-to-face role.  Please contact your supervisor for further review.

Remember you need to complete this survey every day you will be working in an Howard Center location or community-based face-to-face role. Have a great day!


Somali – Waad ku mahadsan tahay dhammaystirka xog-uruurinta.IHaddii aad BEEN uga jawaabtay dhammaan su’aalaha la xiriira u dhowaanshaha, safarka iyo astaamaha, WAAD u fasaxan tahay ka shaqeynta Xarunta Howard ama doorka waji ka wajiga ah ee bulshada ku saleysan umana baahnid inaad la xiriirto kormeerahaaga.Haddii aad RUN uga jawaabtay mid ka mid ah su’aalaha la xiriira u dhowaanshaha, safarka iyo astaamaha, UMA fasaxnid inaad ka shaqeyso Xarunta Howard ama doorka waji ka wajiga ah ee bulshada ku saleysan. Fadlan la xiriir kormeerahaaga si loo sameeyo dib u eegis dheeraad ah KAHOR intaadan bilaabin shaqo.Xusuusnow inaad u baahan tahay inaad buuxiso xog-uruurintan maalin kasta oo aad ka shaqeyn doonto xarunta Howard Center ama doorka waji ka wajiga ah ee bulshada ku saleysan. Maalin wanaagsan!


Nepali – सव क्ण पूरा गनुर् भएकोमा धन्यवाद।य द तपा ले सबै सम्पकर्, या र लक्षण  ह को वे ठक जवाफ  दनुभएको छ भने, तपा  Howard Center स्थान वा समुदायमा आधा रत आमने सामने भूिमकामा काम गनर् अनुमती छ र तपा को सुपरवाइजरलाई सम्पकर् गनर् आवश्यक पद न।य द तपा ले कुनै सम्पकर्, या  वा लक्षण  ह को  ठक जवाफ  दनुभएको छ भने, तपा  Howard Center स्थान वा समुदायमा आधा रत आमने सामने भूिमकामा काम गनर् अनुमती छैन। काम सु  गनुर्भन्दा अिघ कृपया थप समीक्षाको लािग तपा को सुपरवाइजरलाई सम्पकर् गनुर्होस्।याद रा होस तपा ले यो सव क्षण हरेक  दन पूरा गनर् आवश्यक पदर्छ जब तपा  Howard Center स्थान वा समुदाय आधा रत आमने-सामने भूिमका मा काम गद नु न्छ। तपा को  दन शुभ रहोस!